Skip to main content

Ad ratifikandum značenje

šta znači Ad ratifikandum

Na latinici: Definicija i značenje reči Ad ratifikandum (od latinske reči: ad ratificandum) za potvrñivanje, što treba (ili: ima) da se potvrdi (ili: odobri).

Reč Ad ratifikandum sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. ад ратифицандум) за потврñивање, што треба (или: има) да се потврди (или: одобри).


Ad honorem u čast, iz počasti....
Ad hominem ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentu...
Ad unum svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg...
Ad ultra do kraja, do krajnih granica, potpuno...
Ad referendum na izveštaj, na mišljenje...
Ad rem prema stvari, što odgovara stvari ; prilično, zgodno, korisno, uput...
Sve reči na slovo a