Skip to main content

Adjekcija značenje

šta znači Adjekcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjekcija (latinski adjectio) pridevanje, prila-ganje; prav. povećanje, dodatak ponuñeno] sumi novca

Reč Adjekcija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. адјецтио) придевање, прила-гање; прав. повећање, додатак понуñено] суми новца


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a