Skip to main content

Adjudicirati značenje

šta znači Adjudicirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjudicirati (latinski adjudicare) dosuditi, dosuñivati, odobriti.

Reč Adjudicirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. адјудицаре) досудити, досуñивати, одобрити.


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a