Skip to main content

Akcizant značenje

Šta znači Akcizant

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcizant (fr. accise) onaj koji plaća prirez, trošarinu.

Reč Akcizant napisana unazad: tnazicka

Akcizant se sastoji od 8 slova.

Šta je Akcizant

На Ћирилици: (фр. аццисе) онај који плаћа прирез, трошарину.

Slično: 
Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a