Skip to main content

Amfigonija značenje

šta znači Amfigonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Amfigonija (od grčke reči: amphi-gignomai)zoologija:, bog. spolno množenje, spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dveju različitih ćelija; amfigeneza.

Reč Amfigonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ампхи-гигномаи) зоол., бог. сполно множење, сполно сједињавање у облику стапања двеју различитих ћелија; амфигенеза.


Amfoterodiplopija med. dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije....
Amfoteran hem. dvojak, i lužni i kiseo; amfoterna tela tela koja su i baze i ...
Amfora kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlić...
Amfitropičan koji se obrće na obe strane....
Amfitomičan dvorez, sa dva reza ....
Amfiteatralan koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje....
Sve reči na slovo a