Skip to main content

Antiteza značenje

Šta znači Antiteza


Antiteza

latinica:

Definicija i značenje reči Antiteza (od grčke reči: antithesis suprotnost, suprotno) 1. suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kontradiktorna, protivrečne, ili kontrarna, oprečna); 2. oprečnost dvaju karaktera, dveju težnji islično:; 3. u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hegelovoj: suprotnost prema tezi; 4.retorika: iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma, npr.: „Ide ludo, progovara mudro"; 5. loet. slovenska antiteza poetsko nabrajanje više predmeta ili pojmova koji imaju zajedničko svojstvo sa uporećivanim predmetom, a zatim negiranje tih predmeta ili pojmova; npr.: Šta se bjeli u gori zelenoj? / Al je snijeg, al su labudovi? / Da je snijeg, već bi okopnio, / labudovi već bi poletjeli. / Nit je snijeg nit su labudovi, / nego šator age Hasanage; (Hasanaginica); isto znači i teza, sinteza.

Reč Antiteza napisana unazad: azetitna

Antiteza se sastoji od 8 slova.

sta je Antiteza

Slično:
Šta znači Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jed...
Šta znači Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Šta znači Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintiča...
Šta znači Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri ...
Šta znači Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopšten...
Šta znači Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....