Skip to main content

Antiteza značenje

šta znači Antiteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Antiteza (od grčke reči: antithesis suprotnost, suprotno) 1. suprotnost između značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kon-tradiktorna, protivrečne, ili kontrarna, oprečna); 2. oprečnost dvaju karaktera, dveju težnji islično:; 3. u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hege-lovoj: suprotnost prema tezi; 4. retorika: iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma, npr.: „Ide ludo, progovara mudro"; 5. loet. slovenska antiteza poetsko nabra-janje više predmeta ili pojmova koji imaju zajedničko svojstvo sa uporećivanim predmetom, a zatim negiranje tih predmeta ili pojmova; npr.: Šta se b-jeli u gori zelenoj? / Al- je snijeg, al- su labudovi? / Da je snijeg, već bi okopnio, / labudovi već bi poletjeli. / Nit- je snijeg nit- su labudovi, / nego šator age Hasan-age; (Hasanaginica);isto znači i teza, sinteza.

Reč Antiteza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. антитхесис супротност, супротно) 1. супротност између значења двају појмова или двају судова (може бити кон-традикторна, противречне, или контрарна, опречна); 2. опречност двају карактера, двеју тежњи и сл.; 3. у трансценденталној филозофији Кантовој и дијалектици Хеге-ловој: супротност према тези; 4. рет. исказивање једне мисли помоћу два супротна појма, нпр.: „Иде лудо, проговара мудро"; 5. лоет. словенска антитеза поетско набра-јање више предмета или појмова који имају заједничко својство са упорећиваним предметом, а затим негирање тих предмета или појмова; нпр.: Шта се б-јели у гори зеленој? / Ал- је снијег, ал- су лабудови? / Да је снијег, већ би окопнио, / лабудови већ би полетјели. / Нит- је снијег нит- су лабудови, / него шатор аге Хасан-аге; (Хасанагиница); уп. теза, синтеза.


Anthipofora ret. izvođenje i nabrajanje prigovora, da bi se posle jedan po jeda...
Anthiperidrotikon med. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu....
Anthelmintika pl. med. sredstva za isterivanje glista; pr. anthelmintičan....
Antrša umetnički skok u plesu, udaranje noge o nogu u skoku pri igranju....
Antrfile nagoveštaj nečega vešto upleten u govor, vest ili saopštenje koje t...
Antrfen pl. tkanine osrednje finoće i kakvoće....
Sve reči na slovo a