Skip to main content

Apoentirati značenje

šta znači Apoentirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apoentirati (fr. appointer) odrediti platu, plaćati; poravnati se u nečemu; odrediti ročište; sravniti račun sa trgovačkim knjigama.

Reč Apoentirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. аппоинтер) одредити плату, плаћати; поравнати се у нечему; одредити рочиште; сравнити рачун са трговачким књигама.


Apopatura kuz. predudar; vezivanje, slivanje tonova. ...
Apohromatičan opt. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jed...
Apohromat opt. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja ...
Apohometrija merenje odstojanja, razdaljine. ...
Apoftegmatičan u obliku duhovite izreke, kratak a misaon, duhovit. ...
Apoftegma kratka i duhovita izreka, misao, poslovica; up. sentencija....
Sve reči na slovo a