Skip to main content

Azoogenija značenje

šta znači Azoogenija

Na latinici: Definicija i značenje reči Azoogenija (od grčke reči: a-zoon, gfgnomai nestajem, rađam se) nauka o stvaranju anorganskoga, ili organskoga iz anorganskog.

Reč Azoogenija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. а-зоон, гфгномаи нестајем, рађам се) наука о стварању анорганскога, или органскога из анорганског.


Azoturija med. prisustvo velike količine jedinjenja azo-ta u mokraći....
Azotometar aparat pomoću koga se utvrđuje koliko neka zemlja oranica sadrži u ...
Azotemija med. umnožavanje azotnih jedinjenja u krvi...
Azot hem. dušik, element atom-ske mase 14,067, rednog broja 7, znak N, j...
Azoospermija med. potpuni nedostatak muških oplodnih ćelija u izbačenom semenu,...
Azoodinamija med. nedostatak snage za život, slabljenje, malaksavanje...
Sve reči na slovo a