Skip to main content

Biografika značenje

šta znači Biografika

Na latinici: Definicija i značenje reči Biografika (od grčke reči: bfos, grapho) veština opisivanja života, veština pisanja biografija.

Reč Biografika sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, грапхо) вештина описивања живота, вештина писања биографија.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b