Skip to main content

Biologist(a) značenje

šta znači Biologist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Biologist(a) (od grčke reči: bfos, logos) fil. pristalica biologizma.

Reč Biologist(a) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. бфос, логос) фил. присталица биологизма.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b