Skip to main content

Biomatematika značenje

šta znači Biomatematika

Na latinici: Definicija i značenje reči Biomatematika (od grčke reči: bios, mathe-ma) matematička disciplina prilagođena potrebama bioloških nauka.

Reč Biomatematika sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. биос, матхе-ма) математичка дисциплина прилагођена потребама биолошких наука.


Biocentrično posmatranje fil. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka, posmatranje ...
Biocevotika nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza, deo ekologije....
Biocenoza životna zajednica, skup živih bića koja žive u jednom određenom del...
Biohemija deo fiziologije, nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim...
Biofori pl. biol. nosioci života, bioblasti. ...
Biofon aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govor...
Sve reči na slovo b