Skip to main content

Brek značenje

šta znači Brek

Na latinici: Definicija i značenje reči Brek (eng. break) otvorena kola na 4 točka, lovačka kola sa 3-6 sedišta, sa dve klupe nameštene po dužini ili popreko i sa visokim bokom; muz. kraća improvizirana fraza u džezu, a izvode je obično trubači i saksofonisti;sport: komanda za prekid borbe u boksu

Reč Brek sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. бреак) отворена кола на 4 точка, ловачка кола са 3-6 седишта, са две клупе намештене по дужини или попреко и са високим боком; муз. краћа импровизирана фраза у джезу, а изводе је обично трубачи и саксофонисти; сп. команда за прекид борбе у боксу


Breša voj. prolom, prodor ; fig. šteta, uštrb....
Breča kol. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada....
Brefotrofeum zavod za nahočad, zavod za ishranu i podizanje dece; up. brefotrofi...
Brefotrof nastojnik, upravnik bre-fotrofeuma...
Bretona vrsta ženskog ogrtača za kišu, nazvanog po francuskoj pokrajini Br...
Bretela uprta, remen, kaiš za nošenje tereta; voj. kosi položaj koji vezuje...
Sve reči na slovo b