Skip to main content

Breviotipija značenje

šta znači Breviotipija

Na latinici: Definicija i značenje reči Breviotipija (latinski brevis kratak, od grčke reči: typos otisak) ouz. štampanje nota.

Reč Breviotipija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. бревис кратак, грч. тyпос отисак) оуз. штампање нота.


Breša voj. prolom, prodor ; fig. šteta, uštrb....
Breča kol. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada....
Brefotrofeum zavod za nahočad, zavod za ishranu i podizanje dece; up. brefotrofi...
Brefotrof nastojnik, upravnik bre-fotrofeuma...
Bretona vrsta ženskog ogrtača za kišu, nazvanog po francuskoj pokrajini Br...
Bretela uprta, remen, kaiš za nošenje tereta; voj. kosi položaj koji vezuje...
Sve reči na slovo b