Skip to main content

ćertovi značenje

šta znači ćertovi

Na latinici: Definicija i značenje reči ćertovi (tur. kertik) pl. urezana i ukrštene grede, balvani na uglovima zgrada sagra-đenih od brvana.

Reč ćertovi sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. кертик) пл. урезана и укрштене греде, балвани на угловима зграда сагра-ђених од брвана.


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c