Skip to main content

Delegirati značenje

šta znači Delegirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Delegirati (latinski delegare) odrediti, poslati, izaslati; ovlastiti, opunomoćiti; preneti na koga (pravo, dug itd.).

Reč Delegirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. делегаре) одредити, послати, изаслати; овластити, опуномоћити; пренети на кога (право, дуг итд.).


Delfis med. materica....
Delfin morska životinja, slična kitu, kojoj se pripisuje odanost ljudima i ...
Delfi čuveno proročište Apolonovo u Fokidi, na podnožju Par-nasa....
Deluvij(um) geol. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa vi...
Deltoideus med. delti sličan mišić gornjeg dela ruke....
Deltoidan u obliku delte, trougaon....
Sve reči na slovo d