Skip to main content

Didaktican

Šta znači Didaktican


Didaktican značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Didaktican (od grčke reči: didaktikos) poučan; didaktična lirika ona koja nas ne poučava pričajući nam neki događaj, nego nam u kratkim rečenicama neposredno kazuje pouku (gnoma, epigram, zagonetka); didaktična pesma poučna pesma; didaktična poezija pesništvo koje ne gleda svoj zadatak samo u umetničko] obradi nekog doživljaja, nego s tim spaja i iznošenje nekog saznanja, neke pouke.

Reč Didaktican napisana unazad: nacitkadid

Didaktican se sastoji od 10 slova.

sta je Didaktican

Slično:
Šta znači Didrahma srebrni novac koji je nekada bio u opticaju u Grčkoj i u ...
Šta znači Didodekaedar geom. poliedar koji ima dvaput po dvanaest površina, tj. d...
Šta znači Didinamičan vot. dvomoćan, tj. hermafroditni cvet ....
Šta znači Didinamija pl. vot. XIV klasa u Lineovom biljnom sistemu ....
Šta znači Didimos bliznac, blizanac....
Šta znači Didimitis med. zapaljenje jaja....