Skip to main content

Diferencirati

Šta znači Diferencirati


Diferencirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Diferencirati (latinski differre razlikovati se) razlikovati, praviti razliku; matematika: iznalazi™ diferenciod japanske reči:

Reč Diferencirati napisana unazad: itaricnerefid

Diferencirati se sastoji od 13 slova.

sta je Diferencirati

Slično:
Šta znači Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom...
Šta znači Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića ...
Šta znači Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tum...
Šta znači Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Šta znači Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i...
Šta znači Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...