Skip to main content

Diferencirati značenje

Šta znači Diferencirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Diferencirati (latinski differre razlikovati se) razlikovati, praviti razliku; matematika: iznalazi™ diferencijal.

Reč Diferencirati napisana unazad: itaricnerefid

Diferencirati se sastoji od 13 slova.

Šta je Diferencirati

На Ћирилици: (лат. дифферре разликовати се) разликовати, правити разлику; мат. изналази™ диференцијал.

Slično: 
Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerd...
Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe ....
Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihov...
Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučen...
Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...
Sve reči na slovo D