Skip to main content

Div značenje

Šta znači Div

Na latinici: Definicija i značenje reči Div (pere. diw, zao duh, đavo,od turske reči: dei) mitološko biće: gorostas, gigant, oličenje jakosti i snage.

Reč Div napisana unazad: vid

Div se sastoji od 3 slova.

Šta je Div

На Ћирилици: (пере. диw, зао дух, ђаво, тур. деи) митолошко биће: горостас, гигант, оличење јакости и снаге.

Slično: 
Divni hem. nezasićenu ugljovodonici koji u svojim molekulima sadrže dve dvo...
Divus božanski, nebeski....
Divulzija kidanje, raski-danje, rastrzanje....
Divulzivan rastrzan, raskidan, koji kida, rastrže, raskida....
Divulgirati razglasiti, ra-strubiti, izneti na velika zvona. ...
Divulgacija iznošenje na velika zvona, razglašavanje, raznošenje, rasprostiranj...
Sve reči na slovo D