Skip to main content

Dogma značenje

šta znači Dogma

Na latinici: Definicija i značenje reči Dogma (od grčke reči: dokeo mislim, dogma mišljenje) pravilo, pouka; u klasičnoj književnosti Grka: filozofsko pravilo; u Novom zave-tu: carska naredba, zakonska odredba, za-ključak crkvenog sabora (koncila); hrišćanske dogme formu lisaka hrišćanska načela koja sadrže saznanja o bogu, svetu i o božanskim odredbama koje su u vezi sa spasenjem čoveka.

Reč Dogma sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. докео мислим, догма мишљење) правило, поука; у класичној књижевности Грка: филозофско правило; у Новом заве-ту: царска наредба, законска одредба, за-кл>учак црквеног сабора (концила); хришћанске догме форму лисака хришћанска начела која садрже сазнања о богу, свету и о божанским одредбама које су у вези са спасењем човека.


Dogmatologija „nauka" o dogmama....
Dogmatolatrija slepa i nekritična privrženost nekom teološkom ili filozofskom učen...
Dogmatičar onaj koji uči pravilima vere; fil. prvobitno: onaj filozof koji je, ...
Dogmatičan osnovan na dogmi, koji se tiče dogme, učenja o veri; neispitan, nekri...
Dogmatist(a) fil. pristalica dogmatizma; fig. onaj koji nešto uporno i odlučno t...
Dogmatika celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; nar...
Sve reči na slovo d