Skip to main content

Ekloga

Šta znači Ekloga


Ekloga značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekloga (od grčke reči: eklego odabiram, ekloge) poet. izabrana pesma; obično: pasgdrska pesma, pesma iz prirode, idilična pesma (po tome što Vergilijeve idile nose naslov „Ekloge").

Reč Ekloga napisana unazad: agolke

Ekloga se sastoji od 6 slova.

sta je Ekloga

Slično:
Šta znači Eklogit «»», metamorfna stena sastavljena od granata i piroksena il...
Šta znači Ekliptika astr. Sunčeva putanja, najveći krug na nebeskom svodu koj...
Šta znači Eklipsa astr. pomračenje nekog nebeskog tela usled toga što se iz...
Šta znači Eklerirati osvetliti, obasjati, posvetliti; voj. izviđati, izvideti, ...
Šta znači Eklerer pl. voj. trupe prethodnice, čarkaši, četnici; naročito: la...
Šta znači Ekleraža osvetljenje, osvetljavanje; ulog u igri....