Skip to main content

Emisija značenje

šta znači Emisija

Na latinici: Definicija i značenje reči Emisija (od latinske reči: omissio) izostavljanje, propuštanje, propust, prenebregavanje; omisija nasledstvapravo: propuštanje zakonskog roka za prijem nasledstva.

Reč Emisija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. омиссио) изостављање, пропуштање, пропуст, пренебрегавање; омисија наследства прав. пропуштање законског рока за пријем наследства.


Emitirati poslati, izaslati, izašiljati, odašiljati, odaslati; izdati hartije...
Emiter l. odašiljač; 2. elek-troda nekih poluvodoničkih naprava....
Emitent onaj koji šalje izaslanika; onaj koji izdaje ili pušta u opticaj ha...
Emisioni koji se tiče emisije ili je u vezi sa emisijom; emisiona vanka fin. ...
Emisar l. izaslanik, poverljiva ličnost koju neki čovek, grupa ljudi ili ...
Emirat oblast pod vlašću emira...
Sve reči na slovo e