Skip to main content

Flogistika značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phloglzo) nauka o sagorlji-vim, zapaljivim telima.

Reč Flogistika napisana unazad: akitsigolf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. пхлоглзо) наука о сагорљи-вим, запаљивим телима.

Slično: 
Flotirati plivati, plutati, ploviti; talasati se, lelujati se; koleba-ti se; f...
Flotila 1. mala flota, eskadra; 2. odred manjih rečnih brodova za akciju por...
Flotantan lelujav, talasast; kolebljiv; flotantan dug leteći dug. ...
Flota brodovlje, mornarica ; naročito: celokupna pomorska snaga jedne dr...
Floskulirati upotreblja-vati zvučne ali prazne reči....
Floskula ret. besednički cvet, govornički ukras, fraza, prazna reč....
Sve reči na slovo f