Skip to main content

Gangrena značenje

šta znači Gangrena

Na latinici: Definicija i značenje reči Gangrena (od grčke reči: gangraina, graino glođem, jedem)medicina: truljenje mekanih delova tela, vrsta izumiranja tkiva ili organa, živa rana, vučac, gnjilež.

Reč Gangrena sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. ганграина, граино глођем, једем) мед. труљење меканих делова тела, врста изумирања ткива или органа, жива рана, вучац, гњилеж.


Gant trg. sudska prodaja zbog prezaduženosti, licitacija; stečaj....
Ganoin tvar od koje krljušti ganoidnih riba, štitonoša, imaju srebr-nast s...
Ganoidi pl. zool. štitonoše ....
Ganiluk bogatstvo, obilje....
Gangster član razbojničke i ucenjivačke družine u Americi....
Gangrenozan med. koji boluje od vučca, gangrene, koji je u truljenju, koji trun...
Sve reči na slovo g