Skip to main content

Gimnasticar značenje

šta znači Gimnasticar

Na latinici: Definicija i značenje reči Gimnasticar (od grčke reči: gymnazo vežbam) onaj koji se bavi gimnastikom, vežbom.

Reč Gimnasticar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. гyмназо вежбам) онај који се бави гимнастиком, вежбом.


Gimnosperme pl. vot. golosemenice, biljke sa ogolićenim semenovim pupoljčićem, ...
Gimnosofisti naziv za indijske i druge istočne asketske filozofe....
Gimnoptera pl. zool. golokrilci, insekti sa golim krilima...
Gimnastika kod starih Grka: veština telesnog vežbanja ; danas: veština telesno...
Gimnazista đak gimnazije....
Gimnazijarh nadzornik, upravnik gimnazije kod starih Grka....
Sve reči na slovo g