Skip to main content

Gingivitis značenje

šta znači Gingivitis

Na latinici: Definicija i značenje reči Gingivitis (latinski giiigiva desni)medicina: zapaljenje desni. gine- (od grčke reči: gyne) predmetak u složenicama sa značenjem: žena, ženski.

Reč Gingivitis sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. гииигива десни) мед. запаљење десни. гине- (грч. гyне) предметак у сложеницама са значењем: жена, женски.


Ginus zool. životinja, bastard koji se dobije ukrštanjem mulca i kobile....
Ginko bog. „drvo sa zlatnim plodom" vrsta drveta iz porodice gimnosperma,...
Gineceum odeljenje za žene u unutrašnjosti kuće starih Grka i Rimljana; čest...
Gineceja med. mesečno pranje kod žena; ginecija....
Ginekofoničan koji ima ženski, tj. tanak glas....
Ginekofobija mržnja na žene....
Sve reči na slovo g