Skip to main content

Glaciolog značenje

šta znači Glaciolog

Na latinici: Definicija i značenje reči Glaciolog (latinski glacies led, od grčke reči: logos reč, govor) naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba.

Reč Glaciolog sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. глациес лед, грч. логос реч, говор) научник који проучава геолошке проблеме ледених доба.


Glaciologija geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti....
Glaciolog naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba....
Glacijalin hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr...
Glacijalan geol. koji pripada ledenom dobu....
Glaukomatozan med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom....
Glaukomatoza med. postojanje zelene mrene u očima; v. glaukom....
Sve reči na slovo g