Skip to main content

Grand značenje

šta znači Grand

Na latinici: Definicija i značenje reči Grand (fr. grand velik) 2. igra karata u kojoj se, bez aduta, pravi najveći broj bodova (štihova); grando. (fr. grand, latinski grandis) 3. veliki, važan, otmen. grandeca (šp. grandeza,od italijanske reči: grandezza) dostojanstvo jednog granda; oholost, gordost, oholo držanje; kon grandeca (ital. sop grandezza) muz. sa dostojanstvenošću, ponosito, gordo.

Reč Grand sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. гранд велик) 2. игра карата у којој се, без адута, прави највећи број бодова (штихова); грандо. (фр. гранд, лат. грандис) 3. велики, важан, отмен. грандеца (шп. грандеза, итал. грандезза) достојанство једног гранда; охолост, гордост, охоло држање; кон грандеца (итал. соп грандезза) муз. са достојанственошћу, поносито, гордо.


Graciozo muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. ...
Gracioznost ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost....
Graciozav ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat....
Gracilitet vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost....
Gracilan vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan....
Gracije pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline ...
Sve reči na slovo g