Skip to main content

Imigrant značenje

šta znači Imigrant

Na latinici: Definicija i značenje reči Imigrant (latinski immigrare doseliti se, immig-rans) doseljenik, useljenik

Reč Imigrant sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. иммиграре доселити се, иммиг-ранс) досељеник, усељеник


Imitira l. podražava ti, ugledati se na, stvarati po ugledu na koga ili na ...
Imitativan koji podražava, koji se ugleda na nekog, kome je cilj da podražava....
Imitabilan koji se može podražava™, koji je za podražavanje, za ugledanje....
Imisija prav. upućivanje na posed, puštanje na posed; imisio bonorum =imisi...
Iminencija neposredno predstojanje, zagrožavanje, skoro nastupanje, blizak dola...
Iminsntan koji tek što nije nastupio , koji neposredno predstoji, zagrozan, k...
Sve reči na slovo i