Skip to main content

Interes značenje

šta znači Interes

Na latinici: Definicija i značenje reči Interes (latinski intersum, interesse učestvovati, uzeti udela) udeo, učešće; odnos, privlačnost, zanimljivost; pažnja, ljubav, naklonost; značaj, važnost, vrednost; korist, dobit, dobitak; kamata, prihod od ulože-nog novca, novac plaćen za upotrebu uzaj-mljenog novca; prost interes novac plaćen na glavninu zajma; složen interes ili interes na interes interes plaćen na glavninu periodično povećanu dodavanjem neplaćenog interesa;pravo: korist ili šteta koju neko ima od radnje nekog drugog lica ili od događaja; per interese (latinski per interesse) iz koristoljublja; interesni račun račun kojim se. izračunavaju kama-te; politika interesa sebične politika.

Reč Interes sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. интерсум, интерессе учествовати, узети удела) удео, учешће; однос, привлачност, занимљивост; пажња, љубав, наклоност; значај, важност, вредност; корист, добит, добитак; камата, приход од уложе-ног новца, новац плаћен за употребу узај-мљеног новца; прост интерес новац плаћен на главнину зајма; сложен интерес или интерес на интерес интерес плаћен на главнину периодично повећану додавањем неплаћеног интереса; прав. корист или штета коју неко има од радње неког другог лица или од догађаја; пер интересе (лат. пер интерессе) из користољубља; интересни рачун рачун којим се. израчунавају кама-те; политика интереса себичне политика.


Internet Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transfo...
Intus-suscepcija fi-ziol. primanje u unutrašnjost, u sebe; naročito: unutarnje prisv...
Intus u unutrašnjosti, unutra...
Inturgescencija v. intumescencija ....
Intumescencija med. oticanje, otok; nabujavanje....
Intuicionizam fil. učenje o neposrednoj, intuitivnoj izvesnosti etičkih pojmova i ...
Sve reči na slovo i