Skip to main content

Jantar značenje

šta znači Jantar

Na latinici: Definicija i značenje reči Jantar (rus. nntarB)Minerali: v. ćilibar; bog. glatki bor.

Reč Jantar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. ннтарБ) мин. в. ћилибар; бог. глатки бор.


Janus mit. staroitalsko i rimsko božanstvo, najpre bog sunca, docnije bog ...
Januar „Janusov mesec", tj. mesec kojim godina počinje, zimski mesec, sije...
Jansenisti pl. sledbenici i pristalice učenja jansenizma....
Jansenizam teol. učenje holandskog teologa i biskupa Kornelijusa Jansena , koji ...
Janičarska muzika vojna muzika u Turskoj, čiji su neki instrumenti uvedeni u vojne muzi...
Janičar vojnik turske milicije koju je 1329. ustanovio Orkan od mladih i zdr...
Sve reči na slovo j