Skip to main content

Kako se pravilno piše Bez računa i sa njim ili bez i sa računom

Kako se piše Bez računa i sa njim bez i

  Piše se bez računa i sa njim. Dva predloga mogu se pisati uz imenicu samo kada zahtevaju isti padež, a ako predlozi zahtevaju različite padeže, mora se upotrebiti i imenica i zamenica. Uz predloge bez i sa idu različiti padeži: uz predlog bez upotrebljava se genitiv, a uz predlog sa instrumental. Zbog toga, pravilan je samo izraz bez računa i sa njim.


Bekhend ili bekend   Piše se bekhend. Od engleskog backhand, prema back i hand . ...
Beljenje ili belenje   Piše se beljenje. Kod glagolskih imenica izvedenih od glagola sa samoglasni...
Bescenje ili bezcenje   Piše se bescenje. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Beneficija ili benificija   Piše se beneficija. Od latinskog beneficium, što znači povlastica, privileg...
Beskompromisan ili bezkompromisan   Piše se beskompromisan. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvu...
Beskontaktni ili bezkontaktni   Piše se beskontaktni. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučn...