Skip to main content

Kako se pravilno piše Sašij ili saši

Kako se piše Sašij

  Piše se sašij. Imperativ od glagola sašiti (prvo lice jednine prezenta: sašijem) glasi sašij, sašijmo, sašijte. Svi glagoli čije se prvo lice prezenta završava na -ijem imaju glas j u sva tri oblika zapovednog načina.


šargarepa ili šangarepa   Piše se šargarepa. Od mađarskog sárgarépa, što znači žuta repa. ...
šahistkinja ili šahiskinja   Piše se šahistkinja. Kod imenica stranog porekla koje se završavaju na -kin...
Savesna ili savestna   Piše se savesna. Kada se glas t nađe u suglasničkoj grupi teškoj za izgovor...
Šapčanin ili Šabčanin   Piše se Šapčanin. U toj reči izvršeno je jednačenje suglasnika po zvučnosti...
Saigračicin ili saigračičin   Piše se saigračicin. U tvorbi prisvojnih prideva od imenica koje se završav...
Sa mnom ili samnom   Piše se sa mnom. Predloške veze sa ličnim zamenicama pišu se odvojeno: nada...