Skip to main content

Koaptirati

Šta znači Koaptirati


Koaptirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Koaptirati (latinski coaptare) sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi.

Reč Koaptirati napisana unazad: itaritpaok

Koaptirati se sastoji od 10 slova.

sta je Koaptirati

Slično:
Šta znači Koacervacija ret. gomilanje, nagomilavanje ....
Šta znači Koartikulacija znat. sastav dveju kostiju; sinar-troza....
Šta znači Koarktacija jako sužavanje, stešnjavanje, stešnjenje, zbijanje; jako s...
Šta znači Koaptirati sastaviti, priljubiti; podesiti, prilagoditi....
Šta znači Koaptacija podešavanje, prilagođavanje; med. nameštanje slomljenih i...
Šta znači Koalicija udruživanje, savez; naročito: udruživanje više sila ili po...