Skip to main content

Kurbav značenje

šta znači Kurbav

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurbav (arap.) prinos, žrtva, žrtva bogu; Kurban barjam v. barjam.

Reč Kurbav sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (арап.) принос, жртва, жртва богу; Курбан барјам в. барјам.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k