Skip to main content

Kuriozitet značenje

šta znači Kuriozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Kuriozitet (latinski curiositas) radoznalost, ljubopitljivost; retkost, neobičnost, osobenost, čudnovatost; retka stvar, zanimljivost, znamenitost; kurioznost.

Reč Kuriozitet sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. цуриоситас) радозналост, љубопитљивост; реткост, необичност, особеност, чудноватост; ретка ствар, занимљивост, знаменитост; куриозност.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k