Skip to main content

Kurs značenje

šta znači Kurs

Na latinici: Definicija i značenje reči Kurs (latinski cursus tok,od francuske reči: cours) tok, putanja, pravac (npr. broda); opticaj jedne vrste novca; berzanska cena pojedinih vrsta novca, menica, državnih hartija, akcija i sl; tečaj, niz predavanja, časova nekog predmeta (npr. kurs ruskog jezika, stenografije itd.), udžbenik.

Reč Kurs sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. цурсус ток, фр. цоурс) ток, путања, правац (нпр. брода); оптицај једне врсте новца; берзанска цена појединих врста новца, меница, државних хартија, акција и сл; течај, низ предавања, часова неког предмета (нпр. курс руског језика, стенографије итд.), уджбеник.


Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 104, znak Ki...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva električ...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, birali nemačk...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema damama, d...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k