Skip to main content

Kurs značenje

Šta znači Kurs


Kurs

latinica:

Definicija i značenje reči Kurs (latinski cursus tok, od francuske reči: cours) tok, putanja, pravac (npr. broda); opticaj jedne vrste novca; berzanska cena pojedinih vrsta novca, menica, državnih hartija, akcija i sl; tečaj, niz predavanja, časova nekog predmeta (npr. kurs ruskog jezika, stenografije itd.), udžbenik.

Reč Kurs napisana unazad: sruk

Kurs se sastoji od 4 slova.

sta je Kurs

Slično:
Kuršum olovo; puščano zrno, tane....
Kurčatovij(um) hem. radioaktivan elemenat, atomska masa 260, redni broj 10...
Kurcšlus fiz. „kratak spoj", tj. slučajan dodir ili premošćenje dva...
Kur-first izborni knez, jedan od kneževa koji su, od XIII veka, bira...
Kurtoazija otmeno ponašanje, fino, viteško ophođenje, naročito prema ...
Kurtje trg. posrednik za trgovačke poslove, senzal, mešetar....
Sve reči na slovo k