Skip to main content

Morfometrija značenje

šta znači Morfometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Morfometrija (od grčke reči: morphe, metron merilo, mera) merenje oblika.

Reč Morfometrija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. морпхе, метрон мерило, мера) мерење облика.


Morfotropija u kristalografiji: sličnost morfoloških i fizičkih svojstava jedinje...
Morfotomija nauka o rastavljanju i razućivanju organskih tela = anatomija....
Morfotika pl. delovi iz kojih su sastavljena prirodna, naročito organska tela...
Morfosintaksa lingv. deo gramatike koji proučava morfeme zajedno s njihovim funkc...
Morfovomija nauka o zakonima postojanja i razvijanja oblika prirodnih tela....
Morfometrija merenje oblika....
Sve reči na slovo m