Skip to main content

Paritalan značenje

šta znači Paritalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Paritalan (latinski maritalis) bračni, muževlji,pravo: maritalis potestas (latinski maritalis potestas) muževlja vlast; maritalis soci-jetas (latinski maritalis societas) bračna zajednica; maritalis tutela (latinski maritalis tutela) pravo muževljevog staralaštva; maritalis uzusfruktus (od latinske reči: maritalis ususfructus) pravo muža da uživa ženino imanje dok je u braku.

Reč Paritalan napisana unazad: paritalan i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. мариталис) брачни, мужевл>и, прав. мариталис потестас (лат. мариталис потестас) мужевља власт; мариталис соци-јетас (лат. мариталис социетас) брачна заједница; мариталис тутела (лат. мариталис тутела) право мужевљевог старалаштва; мариталис узусфруктус (нлат. мариталис усусфруцтус) право мужа да ужива женино имање док је у браку.

Slično: 
Park reči Park reči je zabavna igra, kako za mladju populaciju tako i za starije...
Paradigma primer za ugled, uzor, uzorak; obrazac; gram. obrazac menjanja; mod...
Parkom zvanje članova vlade u SSSR do 1947, kada je zamenjeno zvanjem „min...
Parka ned. ukočenost, opijenost; zool. riba drhtulja....
Paritalan bračni, muževl>i, prav. maritalis potestas muževlja vlast; marital...
Par aklamasjon izvršiti izbor, ili usvojiti kakav predlog, jednoglasno, pristankom...
Sve reči na slovo p