Skip to main content

Poliangije značenje

šta znači Poliangije

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliangije (od grčke reči: poly, angos sud) genj biljke sa mnogo pregrada u plodniku.

Reč Poliangije sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, ангос суд) гењ биљке са много преграда у плоднику.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p