Skip to main content

Poliksen značenje

šta znači Poliksen

Na latinici: Definicija i značenje reči Poliksen (od grčke reči: poly, xenos tuđinac, stranac)Minerali: platinina ruda koja sadrži gvožđa; platana pomešana sa drugim meta lima.

Reč Poliksen sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. полy, xенос туђинац, странац) мин. платинина руда која садржи гвожђа; платана помешана са другим мета лима.


Pola Pola je imenica koja označava jedan od dva jednaka dela celine. Primer...
Polipatija med. mnogi bolovi, mnogostruki bol....
Polip 1. ned. mesnat i bradavičast izraštaj u ili na čovečjem telu ; 2. ...
Poliorketika vo/. nauka o opsedanju, o opsadnom ratovanju....
Polioniman mnogoi-men, koji ima više imena, koji je sa mnogo imena....
Poliomielitis med. zapallnje i degenera-cija sive moždinske supstancije kod dece, ...
Sve reči na slovo p