Skip to main content

Radio-lokator značenje

šta znači Radio-lokator

Na latinici: Definicija i značenje reči Radio-lokator (latinski locare postaviti, metnu-ti, locus mesto, radius zrak)fiz. u Britaniji naziv zaradar.

Reč Radio-lokator napisana unazad: radio-lokator i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. лоцаре поставити, метну-ти, лоцус место, радиус зрак)физ. у Британији назив зарадар.

Slično: 
Radža „kralj", titula domaćih vladalaca u INDIJI;J/P. maharadže...
Radija 2. prvobitno: pohod muhamedanac^ u borbu protiv nevernika; vojnički...
Radopijato jMj^. izraz koji znači da nešto treba dvaput svirati ili pevati....
Radopijamento muz. udvajanje, udvostručavanje....
Radon hen radioaktivni element, inertni, plemeniti gas, atomska masa 222, red. ...
Radolčendo muz, blago, ljupko, umiljato....
Sve reči na slovo r