Skip to main content

šarlatanizam značenje

Šta znači šarlatanizam

Na latinici: Definicija i značenje reči šarlatanizam (fr. charlatanisme) nadriuče-nost, nadriknjištvo, nadriznanje, nadri-lekarstvo, razmetljivost.

Reč šarlatanizam napisana unazad: mazinatalraš

šarlatanizam se sastoji od 12 slova.

Šta je šarlatanizam

На Ћирилици: (фр. цхарлатанисме) надриуче-ност, надрикњиштво, надризнање, надри-лекарство, разметљивост.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh