Skip to main content

šarža značenje

Šta znači šarža

Na latinici: Definicija i značenje reči šarža (fr. charge) 1. tovar, breme; teret, tegoba; 2.figurativno: služba, zvanje, položaj, čin; 3. vojska: juriš; znak za polazak na juriš (trubom, dobošom); 4. voz. preterivanje u umetničkom prikazivanju, karikiranje; šaržirane uloge oštro karakterizovane manje uloge.

Reč šarža napisana unazad: ažraš

šarža se sastoji od 5 slova.

Šta je šarža

На Ћирилици: (фр. цхарге) 1. товар, бреме; терет, тегоба; 2. фиг. служба, звање, положај, чин; 3. вој. јуриш; знак за полазак на јуриш (трубом, добошом); 4. воз. претеривање у уметничком приказивању, карикирање; шаржиране улоге оштро карактеризоване мање улоге.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh