Skip to main content

šaržer značenje

Šta znači šaržer

Na latinici: Definicija i značenje reči šaržer (fr. chargeur) voj, punjač, gvozdeni okvir sa mecima koji se odjednom meću u brzometnu pušku.

Reč šaržer napisana unazad: režraš

šaržer se sastoji od 6 slova.

Šta je šaržer

На Ћирилици: (фр. цхаргеур) вој, пуњач, гвоздени оквир са мецима који се одједном мећу у брзометну пушку.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh