Skip to main content

šaržirati značenje

Šta znači šaržirati

Na latinici: Definicija i značenje reči šaržirati (fr. charger) 1. pretrpati, natovariti, opteretiti, npr. poslom; 2. narediti, staviti u dužnost; 3. preterivati u prikazivanju čega, karikirati; 4. vojska: pu-niti (oružje); obasuti vatrom; napasti silno.

Reč šaržirati napisana unazad: itarižraš

šaržirati se sastoji od 9 slova.

Šta je šaržirati

На Ћирилици: (фр. цхаргер) 1. претрпати, натоварити, оптеретити, нпр. послом; 2. наредити, ставити у дужност; 3. претеривати у приказивању чега, карикирати; 4. вој. пу-нити (оружје); обасути ватром; напасти силно.

Slično: 
šartrez francuski liker što ga spravljaju kaluđeri kartuzijanskog manastira ...
šartovi pl. članovi islamske vere....
šarpija iskrzano platno za zavoje, tiftik....
šarnir šarka, gvožđe koje drži vrata za dovratnik, naročito kod ormara, ku...
šarmirati opčarati, zadivi-ti, zaneti, ushititi, ushićivati....
šarmija tkiva ograda, živica; aleja zasađena grabovima....
Sve reči na slovo sh