Skip to main content

šavt značenje

šta znači šavt

Na latinici: Definicija i značenje reči šavt (eng. shunt sporedni priključak) na-prava u električnom kolu koja uzima na sebe jedan deo struje i tako osigurava osetljivost instrumenata.

Reč šavt sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. схунт споредни прикључак) на-права у електричном колу која узима на себе један део струје и тако осигурава осетљивост инструмената.


Save our souls „spasite naše duše", međunarodni radiotelegraf-ski doziv u pomoć ko...
Savijene mudar, pametan; sapijenti sat! mudrom dosta! tj. pametnom ne treba ...
Savsara fil. kružni tok života u indijskoj filozofiji, život koji se ponovni...
Savija sistem indijske predbudističke filozofije koji uči da se ovaj svet r...
Savgviničav bogat krvlju, lako uzbudljiv, lako podložan za prijatno i neprijatn...
Savatogev med. „onaj koji rađa zdravlje", poznati preparat za jačanje živaca ...
Sve reči na slovo s