Skip to main content

Seržan značenje

Šta znači Seržan

Na latinici: Definicija i značenje reči Seržan (fr. sergent) podoficir, podnarednik u francuskoj vojsci.

Reč Seržan napisana unazad: nažres

Seržan se sastoji od 6 slova.

Šta je Seržan

На Ћирилици: (фр. сергент) подофицир, поднаредник у француској војсци.

Slično: 
Serdžade mala prostirka na kojoj muhamedanci klanjaju....
Serum zool. tečnost koju luči usirena krv, sukrvica; surutka; med. veštačk...
Sertaun udal>ena, još nekultivisana unutrašnjost Brazilije....
Serpuliti geol. okamenotine iz porodice glista cevašica....
Serpiginozan bog. koji se puže po zemlji, krivudav, vijugav; med. razjedljiv....
Serpentist muz. onaj koji svira u serpent....
Sve reči na slovo s