Skip to main content

Sinteza značenje

Šta znači Sinteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Sinteza (od grčke reči: synthesis) sastavljanje, spoj, spajanje; logika: stajanje više delova u celinu (npr. pojam je sinteza,to jest spoj više raznih oznaka u celinu); sinteza nli sintetična metoda, progresivna metoda, jedna od istražnih ili heurističnih metoda; put ili polaženje od prostijega kao poznato-ga, istinitoga, ka složenijim istinama dovođenjem u vezu tih prostijih istina (npr. Euklidova geometrija izgrađena je sintetičnom metodom); put od delova ka celini; postupak kojim se od suprotnih pojmova (teze i antiteze) stvara viši pojam u kome su suprotnosti uklonjene (dijalektična metoda);hemija: postupak izgrađivanja neke tvari spajanjem, jedinjenjem njenih sastojaka, elemenata;suprotno: analiza

Reč Sinteza napisana unazad: azetnis

Sinteza se sastoji od 7 slova.

Šta je Sinteza

На Ћирилици: (грч. сyнтхесис) састављање, спој, спајање; лог. стајање више делова у целину (нпр. појам је синтеза, тј. спој више разних ознака у целину); синтеза нли синтетична метода, прогресивна метода, једна од истражних или хеуристичних метода; пут или полажење од простијега као познато-га, истинитога, ка сложенијим истинама довођењем у везу тих простијих истина (нпр. Еуклидова геометрија изграђена је синтетичном методом); пут од делова ка целини; поступак којим се од супротних појмова (тезе и антитезе) ствара виши појам у коме су супротности уклоњене (дијалектична метода); хем. поступак изграђивања неке твари спајањем, једињењем њених састојака, елемената; супр. анализа

Slično: 
Sintetika proizvodi od veštačke materije; predmeti od plastičnih masa....
Sintetizirati sastavljati, spajati; log. postupati sintetički, po sintetičnom meto...
Sintetizam sintetičan sistem, sintetično učenje....
Sintematografija pisanje tajnim znacima: uputstvo o iskazivanju misli ugovorenim zna...
Sintematičan koji je osnovan na ugovoru, na sporazumu, na dogovoru....
Sintema ono što se osniva na nekom dogovoru; ugovoreni znak, kratka i nejas...
Sve reči na slovo s