Skip to main content

Takelaža značenje

Šta znači Takelaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Takelaža (nem.,od holandske reči: Takel) sve što služi kretanju lađe pomoću jedara i što drži katarke (jarboli, užeta, krstovi i jedra na brodu).

Reč Takelaža napisana unazad: ažalekat

Takelaža se sastoji od 8 slova.

Šta je Takelaža

На Ћирилици: (нем., хол. Такел) све што служи кретању лађе помоћу једара и што држи катарке (јарболи, ужета, крстови и једра на броду).

Slično: 
Taktmeser v. metronom ili hronometar. tal deo neke celine, udeo . ...
Taktičar voj. onaj koji vešto primenjuje taktiku; umešan, obazriv, pažljiv čo...
Taktičan koji se tiče taktike, vešt u vođenju trupa; umešan, koji radi po pl...
Taktirati beležiti takt, ozna-čavati takt; rukom odbrojavati trajanje nota; da...
Taktilan koji se tiče čula pipanja, opipljiv, dodirljiv. ...
Taktika voj. naukd o upotrebi trupa pre, za vreme i posle borbe, veština vođ...
Sve reči na slovo t