Skip to main content

Vibracija značenje

šta znači Vibracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Vibracija (od latinske reči: vibratio)fizika: treperenje, treptaj; klaćenje, njihanje (šetalice); drhtanje, podrhtavanje;isto znači i oscilacija.

Reč Vibracija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. вибратио) физ. треперење, трептај; клаћење, њихање (шеталице); дрхтање, подрхтавање; уп. осцилација.


Vibroskop fiz. sprava za posmatranje treperenja....
Vibrografija fiz. nauka o treperenju zvučnih tela....
Vibrograf fiz. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvo...
Vibrogram fiz. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa; fonautogram....
Vibrioni pl. kratke, zavojite bakterije, npr. izazivači kolere....
Vibrafon muz. džez-instrument sastavljen od metalnih ploča nanizanih na pokr...
Sve reči na slovo v